Uçak Düþüyor   
Bir uçakta, 99’u Laz, biri Kayserili, 100 kiþi yolculuk yapmaktadýr.
Yolculuk sýrasýnda uçaðýn motoru arýza yapar. Kaptan pilot: Ýrtifa
kaybediyoruz, lütfen valizleri aþaðý býrakýn. Bütün valizler aþaðý býrakýlýr.
Uçaðýn arýzasý hala devam eder, koltuklar da aþaðý atýlýr ve nihayet uçaðýn
yer döþemesi de býrakýlýr, yolcular tavandaki korkuluklara tutunarak
uçmaya devam ederler. Bu sýrada kaptan pilotun sesi duyulur: Sayýn
yolcular bütün fazla aðýrlýklarý attýk ama bir yolcunun aðýrlýðý maalesef
fazla geliyor. Ýçinizden biri fedakarlýkta bulunsun. Buz gibi bir hava eser,
herkes susar. Uzun bir aradan sonra Kayserili seslenir: -Arkadaþlar
hepiniz akrabasýnýz, birbirinizden ayrýlamazsýnýz,ben aþaðý atlýyorum.
Bütün yolcular büyük bir sevinçle Kayseriliyi alkýþlamaya baþlar.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS