Ýki Fakülte Bitirmiþ..   
Fýkra gibi bu olayý, Kibar Holding Yönetim Kurulu Baskaný Sevgili Asim
Kibar anlattý.
 
Gazeteye ilan verip, holdinge baðlý sirketlerden biri için genel müdür
yardýmcýsý arandýðý belirtiliyor. Baþvuruda bulunanlarla, tek  tek
görüþülüyor. Ýclerinden "ODTÜ'de iki fakülte bitirdim" diyen  biri,
beðeniliyor ve ise baþlatýlýyor.
 
Ancak haftalar geçiyor, iki fakülte bitiren bu arkadaþtan beklenen verim
bir türlü alýnamýyor. Asým Kibar, "bu genci nereden nasýl  buldunuz?" diye
sorduðunda "Efendim, ODTÜde iki fakülte bitirmis. En  iyisi buydu aldýk"
yanýtýný alýyor.

"Peki, gönderin sunu bana, kendisi ile bir konuþayým bakalým.." der ve iki
fakülte bitiren kiþi gelir. Kibar; "Evladým, sen ODTÜ'de iki fakülte bitirdiðini
söylemiþsin. Hangi fakülteleri bitirdin?"
 
"Efendim ben ODTÜ'de Mühendislik Fakültesi ve Ýktisadi Ýdari  Bilimler
Fakültelerini bitirdim. Bu fakültelerin inþaatýnda, taþeron olarak
calýþmiþtým."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS