Hangi ülkenin vatandaþý olmak istersiniz?   
FRANSIZ OLMANIN FAYDALARI
Geceyarýsý TRT2 de yayýnlanan filmleri seyrederken altyazýlarý
okumanýz gerekmez. Kendi nükleer silahlarýnýzý baþka ülkelerde
denersiniz. Salyangoz ve kurbaða yiyebilirsiniz. Kadýnlar konuþmanýza
bayýlýr Çirkin olsanýz da sinema yýldýzý olabilirsiniz.

AMERÝKALI OLMANIN FAYDALARI
Seçmeseniz de bir kadýn baþkan ülkeyi yönetir. Yeteri kadar paranýz
varsa istediðiniz her þeyi yapabilirsiniz. Dünyanýn en garip kýyafetlerini
giyseniz bile kimse kafasýný çevirip size bakmaz. Tanýmadýgýnýz
herkese "merhaba" diyebilirsiniz. Dünyanýn en geliþmiþ milletine
mensup olduðunuzu düþünürsünüz.

ÝNGÝLÝZ OLMANIN FAYDALARI
Sýcak bira Wimbledon Geçmiþte yasayarak hala imparatorluk
olduðunuzu düþünebilirsiniz. Haftada bir kere banyo yaparsýnýz. Madde
dörde göre iç çamaþýrý deðiþtirirsiniz.

ÝTALYAN OLMANIN FAYDALARI
Kürk giydiðiniz için utanmazsýnýz. Makarna sýkýntýsý çekmezsiniz. Ýþe
istediðiniz saatte gidersiniz Ýþten istediðiniz saatte gelirsiniz. Ülke
Sicilya’dan yönetilir.

ÝSPANYOL OLMANIN FAYDALARI
Amerikayý kýlýçtan geçirmekle övünürsünüz. Sahilleriniz Almanlar ve
Ýngilizler tarafýndan iþgal edilmiþtir. Gerisini zaten Araplar iþgal
etmiþlerdir. Sokakta boðalar koþar. Kadýnlarý etkilemek için dar
pantolon giymek zorundasýnýz.

HÝNTLÝ OLMANIN FAYDALARI
Harika bir Ýngilizce Sabahtan aksama meditasyon. Evde dolaþan 
maymunlar. Bilgisayar uzmaný komþu Kamasutra

ALMAN OLMANIN FAYDALARI
Her iþinizi Türklere yaptýrýrsýnýz. Türklere "merak etmeyin sizi
Avrupa’ya alacaðýz "dersiniz. Sýkýlýnca Türklerin evlerini yakarsýnýz.
Tarihinizden bahsetmezsiniz. Çok sýkýþýnca "SUÇLUYUM" dersiniz.

KANADALI OLMANIN FAYDALARI
Yýlýn 12 ayý bahçede buz hokeyi oynamak. Baþbakan gençliðinde
esrar çektiðini söyleyince oyu artar. Fransýzca konuþanlar Ýngilizce de
konuþur. Amerika fazla uzak deðildir. Kendinizi uyuyan dev olarak
nitelendirirsiniz.

AVUSTURALYALI OLMANIN FAYDALARI
Büyük dedenizin dünyanýn hiç bir ülkesinin kabul etmediði eli kanlý bir
cani olduðunu bilirsiniz. Soðuk bira içersiniz. Plajda soðuk bira
içersiniz. Evde soðuk bira içersiniz. Timsahlarý seyrederken soðuk bira
içersiniz.

TÜRK OLMANIN FAYDALARI
Ýçten ve dýþtan bütün saldýrýlara, enflasyona trafik canavarýna,
komþularýna, Avrupa'ya ve bütün dünyaya raðmen asýrlardýr ayakta
kalarak doðal seleksiyonun yarattýðý en güçlü millete ait olmanýn tadýný
çýkartýrsýnýz. Bütün dünyanýn kaos olarak tanýmladýðý durumlarda
kendinizi evinizde hisseder, huzur içinde yaþarsýnýz. Dünyanýn en
güzel plajlarýnda, dünyanýn en güzel manzaralarýna karþý denize girer,
bununla da kalmaz denizde, kuyuda soðutulmuþ karpuz yersiniz.
Hatta akþama raký, yanýnda meze istersiniz. Radyo dinlerken
duyduðunuz bir parçayla kaderinize küser aðlamaklý olur, ondan
sonraki parçayý duyar kalkar fýkýr fýkýr oynarsýnýz. Her sabah vataný
kurtarmak üzere yeni bir senaryo ile uyanýr, bugünün iþini yarýna
býrakarak yatarsýnýz.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS