Ninja Merkezi   
- Selamýn aleyküm hocam...
- Ossss,
- Ossss... Þeyyy, ben ninja olmak üzere kayýt olacaktým hocam...
 
- Bir ninja asla kayýt olmaz evladým... senin adýn ne bakayým...
- Bahattin Sayýn Hocam..
- Ossss Bahattin...
- Os hocam...
- Neymiþ Bahattin?
- Bir ninja asla kayýt altýna alýnamazmýþ hocam...
- Tam olarak öyle deðil ama yenisin bozmayayým Bahattin... Söyle
bakalým ne istiyorsun benden?
- Saðo... pardon ossss hocam... Hocam, þimdi ben þööle doya doya
bi adam dövmek niyetindeyim... yani çaktým mý oturtayým hesaaabýna
burdayým
- Cýk cýk cýk... olmadý Bahattin, olmadý... Bir Ninja asla þiddete
baþvurmaz...
- Eeee... adam dövmeyeceksek ne iþimiz var burda hocam?
- Çitalarý düþün Bahattin...
- Niyekine?
- Bir çita saldýrýya uðradýðýnda ne yapar?
- Ne bileyim hocam, neyþýnýl coðrafikçi miyim ben... (Sessiz)
Fesüphanallaahhh, yanlýþ bi yere geldik heralde ya, dur bakalým hayýrlýsý...
- Çita ancak saldýrýya uðradýðýnda o güçlü týrnaklarýný çýkartýr ve
düþmanýndan kendini korur Bahattin...
- Ýyi de ben çita mýyým hocam? Ben düðünde, dernekte adam döveyim
felan deye þeetmiþtim...
- O zaman yolun açýk olsun Bahattin bu kapý sana kapalýdýr...
- (Sessiz) Herif çatlak mýdýr nedir? Yaa hocam parasýynan deðil mi...
öðret bana karate’yi, kung-fu’yu, kick box’u, sen gerisine karýþma
yaaa...
- Uzatma Bahattin, þimdi pekmezini akýtacam kafanýn...
- Eee... þiddet yok diyosun, sonra da pekmezini akýtýrým, makýtýrým
felan diyorsun...
- Haklýsýn Bahattin, kendimle, felsefemle çeliþtim... ve beni sen
uyardýn... bu yüzden seni öðrenciliðe kabul ediyorum... Adam dövme
iþine gelince, onu da zamanla halledeceðimizi sanýyorum... Al bakalým
þu formu bi doldur hele... Ayrýca, aylýk 500 YTL alýyoruz...
- Ohaa... Hocam ben daha önce judoya gitmiþtim, yalnýz aylýk bu
kadar kazýk deðildi.
- Bu judo deðil evladým, ben sana güneþin yolunu göstereceðim...
- (Sessiz) Haydaaa... çattýk allama... judoya devam mý etseydim ne?
Ben dayak diyorum, kötek diyorum adam bana güneþ diyo, çita diyo,
börtü böcek diyo... yiyeyim bööle ninjalýðý ben yaaa... neyse pahalý
mahalý bi deneyelim hiç olmazsa... (Sesli) Sayýn Hocam, peki
adliyeden temiz kaadý, efendime sööleyeyim saðlýk ocaaandan rapor,
ilmuhaber felan getirecek miyiz?
- Bir Ninjanýn temiz kaðýdýna ihtiyacý olmaz Bahattin... Ninja dediðin
özünde yeni yaðmýþ kar gibi temiz adamdýr zaten. Sen þu formu
doldur bakayým...
- Doldurayým hocam... (kendi kendine) eveetttt... Daha önce herhangi
bir felsefeye gönül verdiniz mi? verdiyseniz hangisine verdiniz? Verdik
tabi, sarý kanaryaya gönül verdik. Soru 2: ... hocam aklýma gelmiþken
sorayým, mýnçýkayý, duman tozunu, pýçaklarý, gýlýçlarý felan biz 
kendimiz mi temin ediyoz, yoksa siz burdan mý veriyosunuz?
- (Kendi kendine) Sevgili Kriþna, sen benim aklýma mukayyet ol...
Onlar sonraki iþler Bahattin... sen þimdi lotüs çiçeðine henüz konmuþ
bir kelebeksin... bunu düþün sadece...
- Ne kelebeði hocam, ne çiçeði yaaa... (kendi kendine) adamda zincir
feci atmýþ... hayýr biþey deðil, girecem aðýz burun o olacak... Hocam,
hocam... kelebek bizim raconda farklý mecralara gider... hani kelebek
deðil de, arý felan desek biz ona...
- Peki peki arý diyelim... doðanýn bizlere sevgisi, þefkati o kadar
engindir ki, kelebek de, arý da birdir lotüs çiçeðinin üstünde...
Bahattin...
- Peki hocam bi de þunu sorayým aklýma gelmiþken... Yani öldürücü
yumruða ne zaman geçeriz mesela. Yani hangi derste...
- Öldürücü yumruk diye biþey yoktur Bahattin... Sen sadece
yumruðunu doðru noktaya vurursun, ölümse karþýndakinin kabulüdür...
- Bi de yemin meselesi var. Þimdi sözüm ona siz bize yemin
verdiriyormuþsunuz da biz sonra yeminim var diye vurmuyormuþuz
öldürücü yumruðu... Þimdi ben mesela, atýyorum unutsam yemini,
öldürücüyü vursam, hani oruçluyken yemek yemek gibi bi yerde...
- Þimdi git artýk Bahattin... Hýzla uzaklaþ burdan... Yarýn eþofmanlarýný
al ve gel... (Yardýmcýsýna) Bana kefirimi getirin, ýlýk olsun... 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS