Yaþýnýzýn Ýnsaný Mýsýnýz?   
1- Sadece kendi yaþýtlarýnýzdan insanlarýn katýlabildiði bir turdasýnýz.

a- Tebeþir tozu yutup kendimi hasta ederim ve evime dönerim?
b- N'olmuþ yani, gayet normal bir hadise. Hem bundan size ne?

2- En yakýn arkadaþýnýz...

a- Benden 40 yaþ büyük.
b- Doðum günlerimiz ve hatta doðum saatlerimiz bilem ayný.

3- Bir maðazada alýþveriþ yapýyorsunuz. Tezgahtar size yardýmcý
olmak için þöyle diyor: "Sizin yaþýnýzdakiler genelde bu tip kazaklarý
beðeniyor".

a- Yaþýmdan baþýmdan sana ne lan, sen iþine baksana dallama,
derim.
b- Hemen o kazaðý alýrým ve oracýkta giyerim.

4- Eðlence için seçtiðiniz mekanlarda...

a- Genelikle hepsinin dedesi yaþýnda olurum.
b- Herkes benim gibi 1966 doðumlu olur.

5- Her yaþýn ayrý bir güzelliði var sözünü nasýl algýlýyorsunuz?

a- Ben bu sözü hiç algýlayamýyorum, diðer soruya geçiniz.
b- Çok güzel algýlýyorum, Allah algýlatandan razý olsun.

6- Herhangi bir aktivite için geç kaldýðýnýzý hiç düþündünüz mü?

a- Ben bütün aktivitelerimi öbür dünyaya saklýyorum azizim.
b- Tam aksine bütün aktivitelere saniye sektirmeden katýlýrým.

7- Ýþ hayatýnýzdaki konumunuzu nasýl deðerlendiriyorsunuz?

a- Vallahi 13 yýldýr terfi bekliyorum
b- Akranlarýmla ayný mevkideyim, hatta burun farkýyla öndeyim bile
denebilir.

SONUÇ: En çok a þýkkýný iþaretleyenler: Siz hiç de yaþýnýzýn adamý
deðilsiniz. Hatta siz adam mýsýnýz len?.. En çok b þýkkýný
iþaretleyenler: Tebrikler! Siz yaþýnýzýn ve baþýnýzýn adamýsýnýz
(kadýnýsýnýz). Siz var ya siz, bu test sonucuyla istediðiniz üniversiteyi
kazanabilirsiniz yani... 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS