Doðru Ýþte Misiniz?   
1) Pazartesi sabahlarý size ne ifade eder?
a- Ýmdat adam öldürüyorlar
b- Ne mutlu bana, bir iþim var ve yarýn gene çalýþacaðým
c- Pazar sabahý ne ifade ediyorsa onu!
 
2) Ýþe giderken giyiminize özen gösteriyor musunuz?
a- Elbette, her zaman ütülü bir þortla iþime giderim.
b- Söylemesi ayýptýr iþ kýyafetimi 950 milyon liraya en iyi maðazadan
aldým.
c- Ya tabi, iþe her zaman smokinle giderim

3) Ýþ arkadaþlarýnýzla aranýz nasýl?
a- Çok iyi, her zaman dedikodu yapabilecek malzeme bulabiliyoruz
birlikte
b- Dün tatil sýrasý yüzünden karakolluk olmamýzý saymazsak hiç fena
deðil
c- Laf aramýzda çok hýyarlar yahu

4) Patronunuz iþ seyahatine çýktýðýnda aþaðýdakilerden hangisini
yaparsýnýz?
a- Masasýna kurulur, telefonundan 200 adet þehirlerarasý görüþme 
yaparým
b- Ýnanmayacaksýnýz ama iki kat daha fazla çalýþýrým
c- Gözlerime inanamam ve derhal göz doktoruna giderim.

5) Dýþardaki bir iþiniz iþ saatinize sarkar mý?
a- Salkým saçak sarkar
b- Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar
c- Kadýnlara sarkmayý tercih ederim.

6) Bir aile hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
a- Ýyi þeyler
b- Kötü þeyler
c- Hiçbir þeyler

7) Bir partidesiniz ve biri size ne iþ yaptýðýnýzý sordu. Ne dersiniz?
a- Ne iþ olsa yaparým abi, derim
b- 3 holding, beþ iþporta tezgahým var derim
c- Niye soruyon lan, yoksa maliyeden misin, derim

8) Ýþyerinde bir nezle sakgýný baþladý ve çalýþanlarýn çoðu hasta. Ne
yaparsýnýz?
a- Onlar nezle olursa, ben aynen kýzamýkým abi
b- Ýþlerinizi ben yaparým deyip hepsini evlerine gönderir, sonra da
sekretere sarkarým
c- Ne numara yapýyonuz lan adiler, derim

9) Patronunuzun aniden sizi yanýna çaðýrýrsa ilk tepkiniz ne olur?
a- Hastiiir, gene bir kabahatimi buldu, diye düþünürüm
b- Besmele çekerim, dua ve beddua ederim
c- Hemencecik o günkü gazeteyi açýp falýma bakarým

10) Bulantý ya da baþaðrýsý ne sýklýkta iþgününüzü mahveder?
a- Sýk sýklýkta
b- Hamile kaldýðým zamanlar
c- Zam alamadýðým zamanlar

11) Özel bir sebepten dolayý haftasonu çalýþmak zorunda kaldýðýnýzda
nasýl hissedersiniz?
a- Kin, nefret, ölüm, cinayet, dehþet vs
b- Romantizm, aþk, ihtiras, þehvet
c- Hiçbir iþe elimi sürmem, bol bol chat yaparým

12) Ýþyerinde flörtü onaylýyor musunuz?
a- Ben yapýyorsam evet
b- Patron yapýyorsa da evet
c- Diðerleri yapýyorsa ahlak masasýna ihbarda bulunurum

13) Ýþteki pozisyonunuza faydasý olacak olsa akþam kurslarýna katýlýr
mýydýnýz?
a- Zaten üç kuruþ alýyorum, onu da kursa mý vereyim
b- Þu anda zaten 5 kursa gidiyorum
c- Gitmem gideni de hiç sevmem

14) Baþka bir þirketten biraz daha iyi maaþlý bir iþ teklifi gelse ne
yaparsýnýz?
a- Rabbim bana bugünleri de gösterdi derim
b- Patronuma kapris yaparým, hava atarým
c- Nerede o günleeeeer

15) Terfi ihtimaliniz ne kadar?
a- Trilyonda 0,0001
b- 3 ýþýk yýlý içersinde
c- Ben zaten en tepedeyim, buradan öte köy mü var

16) Bir iþ randevunuz olduðunda ne kadar dakiksiniz?
a- Bir saat geç gidecek kadar dakik
b- Üç gün erken giderim
c- Ýþim yok ki randevum olsun

17) Yandaki ofisde israrla çalan telefona tepkiniz ne olur?
a- Fiþini çekip, cihazý da çöpe atarým
b- Belki patron arýyordur diyerek, önümü ilikleyip açarým
c- Zil sesine uygun bir güfte yazarým

18) Ýþ saatleri dýþýnda iþ arkadaþlarýnýzla buluþmaktan hoþlanýrmýsýnýz?
a- Þeytan görsün yüzlerini
b- Evet, sýk sýk biraraya gelip, patronu çekiþtirmekten çok hoþlanýrýz
c- Eþimden izin çýkarsa evet

19) Çalýþtýðýnýz þirketin tüm yeni teknolojiyle donanmasý gerektiðine
inanýyor musunuz?
a- Evet, bana da bir tane Pentium500 alsýnlar
b- Hayýr, yeni þeyler alýnýrsa bizim zamlar seneye kalýr
c- Taksim'den aþaðýya Kasýmpaþa

20) Ýþinize kolayca konsantre olabiliyor musunuz?
a- Hangi iþe
b- Ben meyvu suyumuyum ki konsantre olayým hý
c- Bu gece konsantre olurum, beni kimse tutamaz

Deðerlendirme ve Sonuç: Deðerlendirmiyorum len, herkes baþýnýn
çaresine baksýn...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS