Aþýk mýsýnýz?..   
Aþýk olup olmadýðýnýz konusunda tereddütlüyseniz, hazýrladýðým bu
test çözünüz...

1- Þirin'iniz için daðlarý deler misiniz?
a) Delerim.
b) Þirin olmazsa Leyla olur...
c) Þu romatizmalarým olmasa...
d) Bu zamanda kaldý mý öyle þey?
e) Tepe delsem?

2- Onunla randevunuza yarým saat var...
a) Ohoooo, ben çoktan geldim, yerimi aldým bile
b) Noolmuþ yani?
c) Tamam tamam þimdi çýkýyorum evden
d) Zamanýnda gidersem þýmarýr, iyisi mi biraz beklesin.
e) Hava da çok soðuk yahu.

3- Telefon çalýyor...
a) Mutlaka odur
b) Annecim arýyor
c) Kesin patrondur, bayramýmý kutlayacak
d) Of, gene odur arayan, en iyisi yok dedirteyim
e) Evsahibiiiiiiiii...

4- Güzel bir lokantada güzel bir akþam yemeði yediniz...
a) Hiç olur mu aþkým, tabi ki ben ödeyeceðim hesabý
b) Caným bende bozukluk kalmamýþ da, bu seferlik sen öder misin?
c) Ay çok sýkýþtým, tuvalete gidiyorum ben
d) Yuh, ne kazýk hesap lan bu, ödemiyorum arkadaþ...
e) Hesabý yarý yarýya ödeyelim aþkým, neme lazým ileride ayrýlýr
mayrýlýrsak içimize dert olmasýn

5- Sizce O...
a) Dünyanýn en harika insaný
b) Sýradan birisi iþte
c) Halamýn oðlu/kýzý
d) Ehveni þer

6- Yemek yiyorsunuz...
a) Aklýmda gene o var!
b) Kaptýrdým gidiyorum gece rahatsýz olmasam bari
c) Mmmmm... Musakka da nefis olmuþ
d) Bir de buz gibi raký olsaydý

7- Aþk mý yoksa ne?
a) Gene aaaþk!
b) Galatasaray'ýn çeyrek final maçý
c) Chat!
d) Galata Köprüsü'nda balýk tutma

8- Ondan vazgeçmek?
a) Asla!
b) Elimi sallasam ellisi
c) Yenisini bulursam niye olmasýn
d) Ondan iyisini mi bulacaðým

9- Gülü soluncaya kadar onu?
a) Ölünceye kadar
b) Boþayýncaya kadar
c) Alt kattaki komþunun kýzýný tavlayýncaya kadar
d) Koklayýncaya kadar!

10- 02 Temmuz 1999?
a) Tanýþma yýldönümümüz
b) Pazartesi
c) Ýþbaþý
d) Çamaþýr makinesinin son taksidi
e) Bir ay sonra boþanmanýn ilk duruþmasý var

DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ: Bol bol (a) harfini iþaretleyenler bu
testten alýnlarýnýn aþkýyla sýyrýlmýþtýr. Diðerleri gözüme görünmesin!.. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS