Alçalan ve Yükselen Burçlarýmýz   
Ab burcu:

avrupa birliði'ne 2050 yýlýnda gireceðiz. ancak bizim girdiðimiz tarihte
tüm avrupa ülkeleri mars'a yerleþmiþ olacaðýndan, bunun bize faydasý
olmayacak

akbil burcu:

yahu, ne oluyoruz arkadaþ. doldurmamla bitmen bir oluyor. mübarek
sanki yazýcý mürekkebisin. bir kerelik müsaade et de, hiç kesintisiz 5
kere otobüse binebileyim.

baþbakan burcu:

önümüzdeki hafta çankaya’ya bir adet kur'an hükmünde name
göndereceksiniz. fakat gönderdiðiniz bu name, derin dondurucuda bir
hafta bekletildikten sonra, ‘bu kokmuþ’ denilerek iade edilecek. 

bekar burcu:

bu yýl da geçen yýlki gibi gezilecek. bekarlýk sultandýr tesellisine
sýðýnýlarak, 'ben özgürüm' þarkýsý eþliðinde askere gidilecek... 

beþiktaþ burcu:

bundan yaklaþýk bir 20 sene sonra þöyle diyeceksiniz: yahu arkadaþ,
yeryüzünde yenmediðimiz takým kalmadý ama arapkir yol su hizmetleri
spor bize ters geliyor... gene 5 fark yedik!.. 

cosmo kadýný burcu:

bunlar, hafta içinde beþ erkeði kendilerini aþýk ederken, hafta sonunda
bu sayý 9’a çýkacak ve fakat aþýk olan bu erkeklerden beþi
paparazzilere yakalanmayý onurlarýna yediremediklerinden intihar
edecekler. ne kadar çapkýnsýnýz yahu siz derya cosmolarý!..

dana burcu:

her zamanki gibi büyüyüp büyüyüp inek olacaksýnýz.

doktor burcu:

doktor burcu mensuplarýný da sýkýntýlý günler beklemekte... haftanýn son
günü, daha önceden astým teþhisi koyduðunuz hasta 'kendimi
astým'dan ölecek ve siz ‘valla kastým yoktu’ deseniz de, iki ay
meslekten men cezasý alacaksýnýz.

evlilik burcu:

seni tebrik etmeme izin ver lütfen evlilik burcu. yüzyýllardýr, binyýllardýr
senin kadar darbe alýp da hala ayakta kalabilmeyi baþarabilen baþka
bir kurum daha bilmiyorum ben. ufak-tefek darbelere raðmen,
önümüzdeki günlerde de ayakta kalmaya devam edeceksin. tu tu
kýrkbir kere maþallah sana.

fenerbahçe burcu:

her yýl þampiyonluk ümitleriyle lige baþlayýp hüsrana uðrayan
fenerbahçe, 2035 yýlýnda sonunculuk beklentisiyle baþlayýp
þampiyonlukla bitirecek.

gençliðe hitabe burcu:

ey türk gençliði! memleketinin bütün bankalarý hortumlanmýþ ve dahi
75 liralýk ilaçlar devlete 275 liraya itelenmiþ olabilir... iþte bu ahval ve
þerait için de dahi vazifen, olaylara göz yummaktýr... mevcudiyetinin ve
istikbalinin yegane temeli, sadece, seçimden seçime sandýða
gitmektir...

genetik burcu:

30 yýl sonra fil kadar fare ve fare kadar fil üretilecek... 

kitap burcu:

internet icat olundu, pabucun dama atýldý sevgili dostum. ama sen
merak etme þimdi bu satýrlarý okuyan ziyaretçi kardeþimiz, bu
durumdan vicdan azabý duyacak ve evine giderken bir adet senden
alacak. hadi gene iyisin, unutma bu kýyaðýmý...

memur burcu:

önümüzdeki yýllarda da, tüketim maddelerinin fiyatlarýndaki artýþ, maaþ
zammý artýþlarýnýn beþ katý oranýnda artmaya devam edecek. olaylar
sonrasýnda, aylýk kira 750 lira olurken, asgari ücret 150 lirada
kalacak...

olimpiyat burcu:

inþallah 2050 olimpiyatlarý istanbul'da olacak.

sayým burcu:

beþ yýlda bir bizi evlerimize hapsetmeye devam edecek. 2010 yýlýnda
tam sayým iþleminin ortasýnda, hangi sayýda olduðumuz unutulacak ve
sayým yeniden baþlayacak!.. 

ssk burcu:

12 yýl sonra ssk hastaneleri önündeki kuyruklar bitecek. 12 yýl sonra
kuyruktaki tüm hastalar vefat edeceðinden kuyruklar kendiliðinden
eriyecek.

uefa kupasý burcu:

önümüzdeki 50 yýl sizin için pek parlak görülmüyor... türk takýmlarý o
kadar çok bu kupayý alacaklar ki sonunda kupanýn ismi 'türk
takýmlarýnýn her yýl abonesi olduðu kupa' olarak deðiþtirilecek...

yönetmen burcu:

senin iþin fala kaldýysa sen yanmýþsýn arkadaþ. saçma sapan bir sürü
film çekiyorsun uyduruk uyduruk dv dizileri yönetiyorsun, sonra da
'türk sinemasý battý' diye feryat figan ediyorsun. hiç ümitlenme, bu
sene de sana oscar'dan zýrnýk yok. sen git de biraz eýnzeýsteýn filmi
seyret...

zam burcu:

"zamanýmýzda zam yoktu" diyenlere inat, olmaya ve hatta artarak
olmaya devam edeceksin. önümüzdeki hafta senin yüzünden üç kiþi
birbirini býçaklayacak, 27 aile yýkýlacak, 45 hýrsýzlýk vakasý olacak ve
sen gene doymayacaksýn. tuh allah belaný versin, þuursuz ve uðursuz
yaratýk. geber sen emi!.. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS