Erkeklere dair 15 Gerçek   
Amerika'da yapýlan bir anket erkekler hakkýndaki 15 gerçeði ortaya
çýkardý. Onlar kadýnlara göre dýþ görünüþlerine daha fazla dikkat
ediyor. Ve bunun gibi daha neler neler...

1.Erkeklerin yüzde 70'i öpüþürken gözlerini açýyor. Kadýnýn gözlerinin
yumulu olmasýndan istifade ederek diðer sevgilisine sms yolluyor ve bir
yandan da tv'deki derby maçý izliyor.

2.25 ve 34 yaþlarý arasýnda 5 erkekten 3'ü bekar. Her erkeðin
evlenmeden önce ortalama olarak 5 adet cansýz manken, 4 adet
þiþme kadýn ve 2 hakiki seks partneri oluyor.

3.Yaþlarý 25 ile 45 arasýndaki erkeklerin yüzde 45'i kadýnlarýn üstte
olduðu pozisyondan hoþlanýrken, yüzde 25'i kadýnlarýn baþýnýn aðrýdýðý,
yüzde 10'u kadýnlarýn halýyý temizlemek için eðildiði ve kalan yüzde
20's de kadýnlarýn annesinde olduðu pozisyonu tercih ediyor.

4.Yaþlarý 18 ile 49 arasýnda deðiþen erkeklerin yüzde 59'u kýz
arkadaþlarýný etkilemek için giyimine özen gösteriyor. Yüzde 21'i
tabancasýnýn bakýmýný sürekli yapýyor, yüzde 20'si de 1 gün içinde
43987 SMS gönderiyor.

5.Erkeklerin yüzde 35'i kilot giyiyor. Yüzde 21'i ise boxer giymeyi
tercih ediyor. Donsuz gezenlerin oraný ise yüzde 44.

6.Erkeklerin yüzde 23'ü kadýnlarda en seksi yerin dudaklar olduðunu
söylerken, kalan yüzde 77 'kadýnlarýn seksi olmayan yeri mi var Allah
aþkýna?' diyor.

7.Erkeklerin yüzde 83'ü bir kadýn baþbakana (kendi karýsý olmamak
þartýyla) oy vereceðini söylüyor.

8.Yaþlarý 18 ile 35 arasýnda deðiþen erkeklerin yüzde 15'i aðladýktan,
yüzde 25'i tuvaletten, yüzde 60'ý da tuttuðu takýmýn kazanmasýndan
sonra rahatlýyor.
9.Yaþlarý 25 ile 45 arasýnda deðiþen evli erkeklerin yüzde 17'si orgazm
taklidi yaparken, yüzde 33'ü karýsýný çok seviyormuþ taklidi ve kalan
yüzde yüzde 50'si de kaynanasýna tapýyormuþ taklidi yapýyor.

10.Erkeklerin yüzde 33'ü eðer bedava olsaydý cinsel organlarýný
büyütme operasyonu yaptýrabileceklerini söylüyor. Kalan yüzde 67,
paralý da olsa yaptýrýrým anasýný satayým, diyor.

11.Erkeklerin yüzde 99'u kadýnlardan daha iyi araba kullandýklarýný
düþünüyor. Yüzde 73'ü güzergahýný sürekli kýz lisesinin ordan geçiriyor
ve yüzde tamamý, dünyanýn en usta þoförünün kendisi olduðunu
düþünüyor.

12.Erkeklerin yarýsýna yakýný arabada seviþirken ayaðýný gazdan
kesmiyor. Kalan yarýsý da ayaðýný frenden çekmiyor. Yan koltuðunda
bir kadýn olan erkek, sað elini mutlaka kadýnýn bacaðý üzerine koyuyor.

13.Yaþlarý 25 ile 45 arasýnda deðiþen erkeklerin yüzde 33'ü partnerleri
orgazm olmazsa, kendilerinin de olmadýðýný itiraf ediyor. Yüzde 27'si
hiç umurunda olmadýðýný söylerken, kalan yüzde 40'ý duvara kulaðýný
dayayýp kendilerini dinleyen komþularýnýn da orgazm olamadýðýný
söylüyor.

14.Erkekler orgazm olmadan önce 1500 beygir gücünde efor
sarfediyor. Orgazm olduktan sonra beygire binecek gücü bile kalmýyor.

15.Erkeklerin yüzde 42'si uzaya gitmek ve karýsýndan bu þekilde
kurtulmak istiyor. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS