Onur Air’in 9 YTL’lik Kampanyasýndan Ýlginç Diyaloglar   
Onur Air tarafýndan geçtiðimiz hafta 9 YTL’den satýþa sunulan yaklaþýk
10 bin iç hat biletini almak için þirketin Çaðrý Merkezi’ni arayanlar ile
görevliler arasýnda ilginç diyaloglar yaþandý.
 
   -Antalya’ya ayýn 22’sine iki kiþilik yer ayýrtacaðým. Yer var mý?
   -Var efendim hem de kampanyalý.
   -Ne kadar?
   -Bilet baþý 9 YTL efendim.
   -?
   -Alo.
   -Kardeþim bilet ne kadar dedim?
   -Ýki kiþi 18 YTL, kiþi baþý dokuz YTL efendim.
   -Ya, gidin iþinize saçmalamayýn (içeriye seslenerek) yanlýþ düþtü
numara dalga geçiyor birisi.
   -Telefonu kapatýr.
   
      *****
   -Ben iþadamýyým. Utanýrým acenteden 9 YTL’lik bilet istemeye.
Böyle telefonla direkt alamaz mýyým?
   
      *****
   -Kýzým Ýzmir’e 9 YTL’lik biletlerden istiyorum iki tane.
   -Maalesef Ýzmir’e tüm kampanya biletlerimiz satýldý efendim.
   -Adana’ya olsun o zaman.
   -Üzgünüm efendim Adana için olanlar da bitti maalesef.
   -Ya; nereye varsa ver kýzým. Þu kadýný ölmeden bi uçaða
bindireyim.
   
      *****
(Kampanyanýn birinci haftasý. Tüm biletler tükendikten sonra).  
   -Ýndirimli biletlerden istiyorum.
   -Maalesef tüm kampanya biletlerimiz satýldý efendim.
   -Yalancýlar sizi.
   -Bineceðim uçaða. Baðýracaðým ‘kim 9 YTL’lik biletlerden aldý
diye’ kimse elini kaldýrmazsa da sizi mahkemeye vereceðim.
   
      *****
   -Ýndirimli bilet kaldý mý?
   -Tüm kampanya biletlerimiz satýldý efendim.
   -Ben öylesine sormuþtum zaten. Olsa da almayacaktým.
   
      *****
   -Samsun’a iki kiþilik 9 YTL’lik biletlerden istiyorum. Ayýn 8’ine.
   -Var efendim. Ýsimleri alayým lütfen.
   -Kýzým bagajda filan deðil, normal koltukta uçacaðýz deðil mi biz?
   -Elbette efendim.
   -Emin misin sen?
   -Eminim tabi efendim.
   -Ýyi, alayým o zaman.
   
      *****
   -Dokuz YTL’lik bilet almýþtým ama bir deðiþiklik yapacaðým.
   -Kampanya biletlerinde deðiþiklik yapamýyoruz efendim.
   -Diyarbakýr yerine Erzurum olacaktý sadece.
   -Üzgünüm efendim dokuz YTL’lik biletlerimizde deðiþiklik
yapamýyoruz.
   -Soyguncular. Sadakam olsun.
   
      *****
   -Dokuz YTL’lik biletlerden istiyorum.
   -Hangi yön ve tarihe olacak efendim.
   -Hiç fark etmez. Çoluk çocuk uçak görsün.
   
      *****
   -Bacým Gaziantep’e dokuz YTL’lik bilet alacaktým.
   -Maalesef hiç kalmadý efendim.
   -Hiç mi kalmadý?
   -Hiç kalmadý.
   -Nasýl olur. Binlerce bilet satýldý yani.
   -Kampanya dahilinde olanlar geçen hafta satýldý.
   -O kadar adam ne yapacak Antep’te hayret bir þey. Allah Allah.
   
      *****
   -Alo.
   -Onur Air mi?
   -Buyurun efendim Çaðrý Merkezi nasýl yardýmcý olabilirim?
   -Dokuz YTL’lik bilet alacaktým.
   -Sadece internet ve acentelerden alabiliyorsunuz. Ban sadece yer
olup olmadýðýný söyleyebilirim.
   -Ablacým ver sen parasýný, ben gelince takdim edeyim sana. Biter
filan þimdi.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS