Ekmek Teknesi'nin Cengiz'inden Naðmeler   
Yargýsýz insaf yapýyorsunuz. Beni evime býrakýn jandark bey. Efendim
her kuþun eti yemez dedim ama dinlemedi dýþdörtgen. Kafadan
yumurta dedikleri buymuþ. 
Ben senin yüzünden ceza yerinde yatýyorum. Nimete ettiðin lafa bak,
lan kör! Korkuyorum eniþte, fisfisurin nasý oku…Ellezi yüvezfisuyu…
Vallaha biþey yapmýyoruz dikiliyoruz meret abi…
Yumurtadan yeni çýkmýþ kuzu gibiyim! Birinçç.. Korkot.. Tolgo.. Güneþ
balçýkla sulanmaz. Atom matom demerin,gözü kanlý cani oluyo, yine
teskin etmek zorunda kalmayayým. Nefesimi müdafaa ettim.. Abla
doðru söyle beni idama mý götürecekler, boynuma yaðlý yorgan mý
geçirecekler.. O Kirli bulaþýk hayatta oldukça bize kül yüzü yok! Acý
patlýcaný kýraç almaz. Þeydi þey…tokattan mý geliyonda kýz sen
armutlu musun? Piriiiz diyo, çifte memiþ,lütfen yani in Ýngiliz…
Ýçerde de seni inceledim kolay fareleri gibi…
Kelin merhemi olsa boþuna sürer! Batan gemiyi önce ayýlar terk eder.
Herkesi Jale için bir dakikalýk sabýr vuruþuna devat ediyorum…
Benim ki kamt olsun dokunuyo. Ulan süha sen de karda izini belli
etme, ulan plastik balyaj diye biþey icad oldu…
Kertenkaleye bak…
Oðlum bu iþi metyaya taþýmak lazým Burda çekmez çok yüksek..Kaz 
istasyonu yok…
Nerde araþtýrmacý kastellicilik! Kalk ordan sen bernar þövalyesi köpeði!
Siz çok görmüþsünüzdür böyle köpeklerden, anþante…
Ulan köpeðin bile gözü yalýda...kavanoz cipli dünya…
Cengiz abin her zamanki uzlaþmacý tavrýyla diyor ki, piyar diye biþey
var…
On nümero…
Horoz ölür, öküzü çöplükte kalýr alýr…
Bu eve bir jakuzi lazým çok güneþ alýyor…
Kayaoðlu rezidýns buyurun…
Burasý Türkiye Döþland deðil…
Beyefendi maðdur biz de maðruruz. Karým yoktu o da oldu, karým
tokluðuna çalýþýrýz artýk.. Baþka bi misal daha istemiyorum, sürahileri
deðiþiriz yoksa! Napolyonun bi de öbür yüzü var! Benim de büsyonum
bu! Ok raydan çýktý! Titeber þahýmerdan kaldýk! Çekil lan, yolkesen
haný mý burasý? Böyle bi dravdan, bi inceden telaþýmýz var.. Kol kýrýlýr,
yem içinde kalýr.. Maria Antranet misin be abla! Tam teþekkürlü
hastane.. Yaþasýn demokrasinin kýlýcý! Ulan evde basur kaldýk be.. 
Arkol kullanmýyorum…Kullananla da muhatap olmuyorum…
Sen þimdi kendi fikirlerini bana izole etmeye mi çalýþýyorsun? Ben fikri
sabit, vicdaný hür bi adamým! Yandý gülüm kaðýt helva! Bunu þahsýma
karþý güvensizlik olarak terakki ediyorum! Natýr inadý var bu
eniþtemde.. Sükut ýsrardan gelir! Hür teþebbüs bi ülkede yaþýyoruz!
Yýktýn gönül sarayýný, hülagü han mýsýn eniþte? Monþante, mercidabýk!
Þu yüreðim yeþil köþkün lambasý gibi cayýr cayýr yanýyo…
Nalbur üstü bi insansýnýz.. Tutkal tutkudan gelmiþtir…
Kalkýcak toz zeminde durmaz…
Ulubatlý Hasan harekatý baþlatýyorum! Vucüdüne kýrktan ziyade ok
yemeyen bizden deðildir…
Durma orda bulaþýk, puma kuþu gibi yükseklerden seslen! Borç yiðidin
sancýsýdýr.. Bu kadar kusur karýkýzýnda bile olur…
Ben de senin tabanlarýný yaðlarým Kirli! Þato biryantin…
Sýkboðaz herif…
O ne yerebatan yürek yakan bi adamdýr ooo! Sormadan þurdan þuraya
ramak atamayýz! Lan o marþal çok önemli adamdý, Marþal Fevzi
Çakmak! Lokmam hekim bile derdime çare bulamaz…
Avare geçiricem yavvv! Ben kararýmý verdim abla…Ayne italyano
fare…Tut damo biyonte. Ben hiçbiþey Öðretmen! Ya abla býrak
ya…Ha Tirebolu, ha Ýnebolu, ikisi’de Bolu’nun baþkenti. O gülü de
bunca yýldýr sakladýðýn için helal olsun abla, bravo, pes, yuh
yani…Tomurcuklarýmýn olmasýný engellediniz hepiniz! Ulan siyahi
ikizleri gibi oldunuz, forsa Ýtalya, biz geliyoruz. No parle italyano…Si?
Eniþte beni ver çantayý verme…Senin kapýna sýðýndým, hani gelene git,
gidene hergele demezdin? Anamýn babamýn mezarýna gidemedim, sen
benim yerime git haklarýný helal etsinler…
Ama olmaz ki, buranýn sert servis olduðunu söylemediniz biletleri
satarken! Trilyarder olduk, ytl hesabý kattrilyonlarca liramýz var!
Madolyon Bonapart yanýmda hava gazý Yok model istemez eniþteme
ayýp olur, evde kýzlar var…
Oðlum kirli heryer karanlýk, plajý mý açsak? Fotoðraf makinasýnýn
plajý…
Siz yapmaya baþlayýn, ben fredi kartýmdan çekip geleyim…
Çocukluðunu yaþa, parka git, tahtaravillaya bin…
Ýþte kaporta...Akþam kapýyý alýcaz. Bankalar kapandý, fredi kartlarý
bitti, yarýn dedim mi yarýn! Hadi eniþtem sabahýn körüðünde
kalkacak…
Ben istiyare, siz istemiyare…
Ne diyorsun eniþte, uyku serserisiyim ben! Amca beraber, kamca
beraber! Ýçimde kötü bi pis var…
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS