Google'ýn iþe alýmda sorduðu sorular   
Farklýlýðýyla zirveye yerleþen Google iþe alýmda da çok deðiþik bir
yönteme baþvuruyor.

Google gençlerin en çok çalýþmak istediði firmalarýn baþýnda. Ama
içeri adým atmanýn zorluðunu ön sýnavdan seçtiðimiz birkaç mantýk
sorusuyla siz de görebilirsiniz.

Firma iþe alým öncesi yaptýðý zorlu görüþmelerle meþhur. Ýþe
alýnabilmek içinse mülakatlarda bir kiþinin bile hakkýnýzda olumsuz
görüþ bildirmemesi gerekiyor. Baþta ABD olmak üzere birçok
ülkede araþtýrmalarda gençlerin ilk çalýþmak istediði þirket olarak
çýkan Google'ýn mülakat öncesi testleri bile yeteri kadar zorlu.

Ýþte sizin için seçtiðimiz birkaç örnek:

- Bir otobüse kaç golf topu sýðar?

- Bozuk para boyutuna ininceye kadar sýkýþtýrýldýnýz ve kütleniz
orantýsal yoðunluðunuzu koruyacaðýnýz kadar ufaldý. Ardýndan bir
kýyýcý (blender) içine atýldýnýz ve 60 saniye içinde çalýþmaya
baþlayacak. Ne yapardýnýz?

- Veritabanýnýn ne anlama geldiðini sekiz yaþýndaki kuzeninizin
anlayacaðý bir þekilde açýklayýn.

- Saatin akrep ve yelkovaný günde kaç kere üst üste gelir?

- A noktasýndan B noktasýna ulaþman gerek ama baþaracaðýn
kesin deðil. Ne yaparsýn?

- Dolabýnda o kadar çok tiþört var ki seçmekte zorlanýyorsun. Daha
kolay seçim yapmak için ne yaparsýn?

- Bir otoyolda 30 dakika içinde bir araca rastlama oraný yüzde 0,95
ise 10 dakikada rastlama oraný nedir?

- Kolundaki saat 03:15. Akrep ve yelkovanýn açýsý kaçtýr? (Sýfýr
deðil!)

- Dört kiþi gece karanlýðýnda bir ip köprüden geçmek zorunda.
Ancak sadece bir el fenerleri var ve içindeki pil 17 dakika yetecek.
Köprü ayný anda iki kiþiden fazla taþýyacak kadar saðlam deðil ve
el feneri olmadan geçmek için çok tehlikeli. Her kampçýnýn geçiþ
hýzý da farklý. Bir 1 dakikada, diðeri 2 dakikada, diðeri 5 ve en
yavaþý 10 dakikada geçebiliyor. Nasýl olur?

- Bir partidesin. Sen ve arkadaþýnla birlikte 10 kiþi var. Arkadaþýn
seninle ayný gün doðmuþ her kiþi için 1 dolar vermek üzere bahse
giriyor. Ama bulamadýklarýn için de 2 dolar alacaðýný söylüyor. Bu
bahse girer miydin?

- Dünyada kaç piyano akortçusu var?

- Ayný boyda sekiz topun var. Hepsi ayný aðýrlýkta ancak bir tanesi
biraz daha aðýr. Bir terazide sadece iki defa tartarak hangi topun
daha aðýr olduðunu nasýl bulabilirsin?

- 5'ten 1'e doðru azalan rütbelerle beþ korsanýn var. En rütbeli
korsan toplam 100 altýnýn nasýl bölüþüleceðine karar verme hakkýna
sahip. Ancak diðerleri de onun kararýna oy veriyor ve yarýsýndan
azýndan oy alýrsa öldürülüyor. Kendi payýný en fazla tutup hayatta
kalmasý için nasýl bir paylaþým yapmalý?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS