Nazar deðmesi nasýl oluyor?   
Bizde "nazar deðmesi" adý verilen inanç, diðer lisanlarda "þeytan göz"
veya "þeytan bakýþý" olarak adlandýrýlýr. Bebeðine yeni elbiseler
giydiren bir anne, çarþýya gidip alýþveriþ yapar. Bu arada bir baþka
kadýn gelir ve bebeði sever. Eve gittiklerinde bebek ishal olur. Ýþte
anneye göre bebeðine o kadýnýn nazarý deðmiþtir. Dikkat ederseniz
burada bebeði seven kadýnýn art niyeti yoktur. Zaten nazarý deðen
kiþinin genellikle kötülüðü deðil, kýskançlýðý ve çekemezliðidir söz
konusu olan.

Noel Baba ve benzeri batýl inançlar çocuklukta kuvvetli olup yaþ
ilerledikçe azalýrken, nazar deðme inancý bunun tam tersidir. Nazar
inancýnýn ardýndaki güç, bakýþýn ruhla bütünleþmesidir. Bakýþ
konuþmaya göre daha etkilidir. Ýnsana tam odaklanýr ve daha
duygusaldýr. Birçoðumuz arkamýz dönük olduðumuz halde kalabalýk
içinden birinin bize baktýðým hissetmiþizdir.

Nazar deðmesi ile ilgili olarak en çok kabul gören görüþ, gözdeki
yansýmadýr. Eðer karþýnýzdaki birinin gözlerine dikkatle bakarsanýz,
gözlerinde kendi görüntünüzün yansýdýðýný görürsünüz. Eski insanlar
sudan, aynadan yansýyan görüntülerinin kendi ruhlarý olduðuna
inanýyorlardý. Karþýlarýndaki insanýn gözleri içinde kendi küçük
görüntülerini görünce tehlikede olduklarýný, ruhlarýnýn karþýsýndakinin
gözleri içinde hapsolduðunu sanýyorlardý.

Bu korkunun dünya çapýnda genel bir inanca dönüþmesinin, þimdi
Irak'ýn bulunduðu topraklarda yaþamýþ eski Sümerlerden kaynaklandýðý
sanýlýyor. Sümerlerin inançlarýna göre bazý insanlar bakarak sularý
kurutabilir ve bu nedenle ölüme sebep olabilirlerdi. Sonradan bu inanç
bir bakýþla yaþayan þeyleri de kurulabilme yönünde geliþti. Örneðin,
nazar deðen çocuklarýn ishal olup vücutlarýnýn sývý kaybetmesi,
annelerin ve süt veren hayvanlarýn sütlerinin kurumasý, meyve
aðaçlarýnýn kurumasý ve erkeklerin iktidarsýz kalmalarý vb. Görüldüðü
gibi, bunlarýn hepsinde de sývý kaybý ve kuruma vardýr.

Bu inanç doðuda Hindistan'a, batýda Portekiz ve Ýngiltere'ye, kuzeyde
Ýskandinavya'ya kadar yayýldý. Böylesi bir inanca sahip olmayan
Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya'ya ise kaþifler, denizciler ve
göçmenler tarafýndan taþýndý. Ama günümüzde hala Çin, Kore,
Güneydoðu Asya, Avustralya ve Amerika yerlilerinde, Afrika'da
sahranýn güneyinde Böyle bir batýl inanç yoktur.

Doðu Akdeniz ve Ege kýyýlarýnda bu inanca, mavi gözlü insanlarýn daha
fazla nazarlarýnýn deðdiði inancý da ilave edilmiþtir. Bu yörelerde mavi
gözlü insanlarýn azlýðý bunun sebebi sanýlýyor. Bu nedenle buralarda
nazarý geri itmek veya ayna gibi yansýtmak için mavi göz þeklinde,
camdan yapýlan nazarlýklar baþta bebekler olmak üzere nazarýn
deðebileceði düþünülen her yere takýlmaktadýr.

Kara kedi geçmesi niçin uðursuzluk getirir? Dünya tarihinde kedilerden
baþka, önce tanrýlaþtýrýlan, sonra þeytanla özdeþleþtirilip soykýrýmýna
uðrayan, sonra da tekrar evin baþ köþesine yerleþtirilen hiçbir canlý
türü yoktur.
Bir insanýn önünden siyah renkli bir kedi geçmesinin uðursuzluk
getireceðine iliþkin inancýn kaynaðýnýn milattan önce 3000'li yýllara,
eski Mýsýrlýlara dayandýðý biliniyor. O devirde kediler kutsal bir canlý
olarak görülüyordu. Hatta siyah diþi kedilerin tanrýça olarak kabul
edildikleri kazý çalýþmalarý sonucu çýkan duvar kabartmalarýndan
anlaþýlmaktadýr. O devirde Mýsýr'da kedileri hastalýk ve ölümden
korumak için kanunlar bile yapýlmýþtý. Evin kedisinin ölmesi aile için bir
felaketti. Aile fakir veya zengin olsun fark etmez, kedi mumyalanýr, çok
güzel kumaþlara sarýlýr, hatta mezarýnda yanýna kýymetli taþ ve
madenler býrakýlýrdý.

Kedilerin Mýsýrlýlarý bu kadar etkilemesinin sebebinin çok yüksek
yerden düþtükleri zaman bile yara almadan kurtulmalarý olduðu
sanýlýyor. Kedinin dokuz canlý olduðu inancý o zamanlarda geliþmiþtir.
Medeniyetler geliþtikçe insanlarda kedi sevgisi de arttý. Hindistan'da,
Çin'de kediler insana en yakýn hayvan oldular. O devirlerde, bugünkü
inanýþýn aksine kedinin birisinin önünden geçmesi o kiþi için þans
demekti.

Kedilerden, özellikle siyah kedilerden nefret, Hýristiyanlýðýn kendinden
önceki kültürleri ve onlarýn sembol kabul ettiði þeyleri yok etme
güdüsü ile ortaçaðda, Ýngiltere'de baþladý. Baðýmsýz, bildiðini yapan,
"inatçý" ve "sinsi" karakteri, sayýlarýnýn da þehirlerde aþýrý artmasý ile
birleþince, kediler gözden düþtü.

O yýllarda evinde kedi besleyenler yalnýz yaþayan fakir ve yaþlý
kadýnlardý. Yine o yýllar büyücü ve cadý inancýnýn tüm Avrupa'da
histeriye dönüþtüðü yýllardý. Siyah kedi besleyen bu kadýnlarýn kara
büyü yaptýklarýna dair kampanyalar baþlatýldý. Siyah kedilerin geceleri
þeytana dönüþtükleri konusunda korku dolu halk hikayeleri üretildi.

Cadý konusu bir paranoyaya dönüþünce birçok zavallý kadýn kedisi ile
birlikte yakýldý. Fransa'da kral 13. Louis bu uygulamayý yasaklayana
kadar her ay binlerce kedi yakýldý. Sonra da kedilerin popülaritesi
tekrar yükselerek arttý. Boþuna dememiþler kediler dokuz canlýdýr diye. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS