Býçaktaki sorun   
Bir papaz, bir sarhoþ ve bir mühendis giyotinle ölüm cezasýna
çarptýrýlmýþlardýr. Sýra öncelikle papazdadýr. Ýnfaz memuru papaza sorar:
- Ýnfaz edilirken yukarý mý aþaðý mý bakmayý tercih edersin?
Papaz cevap verir:
- Yukarý bakmak isterim. En azýndan ölürken yüzüm tanrýya dönük olur.
Papazýn isteði yerine getirilir, giyotin býçaðý havaya kaldýrýlýr ve býrakýlýr.
Býçaðýn hýzý kesilir kesilir ve tam papazýn boynuna santimetreler kala
duruverir.
Bu tanrýdan bir iþaret olarak görülür ve papaz serbest býrakýlýr. Sýra
sarhoþa gelmiþtir. Bir umutla sarhoþ da yukarý dönük olmak istediðini
söyler. Ayný þekilde giyotin býçaðý tam sarhoþun boynuna yaklaþmýþken
yavaþlar ve durur. Bu da tanrýnýn bir iþareti olarak kabul edilir ve sarhoþ da
serbest býrakýlýr. En son sýra mühendistedir. Mühendis de yukarý dönük
infaz edilmek istediðini belirtir. Tam býçak havaya kalkmýþken mühendis
baðýrýr:
- Durun bir dakika, býçaktaki sorunun nerede olduðunu anladým.
  
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS