Ýþte bu yüzden   
Þantiyede ameleler akþama kadar kan ter içinde çalýþtýklarý halde
mühendisin masa baþýnda oturarak kendilerinden iki - üç kat daha fazla
maaþ almasýndan rahatsýz olmaktadýrlar.Bir gün bunun nedenini
öðrenmek için aralarýndan bir temsilci seçip mühendisin yanýna
gönderirler.
Adam mühendise sorar;
- Biz akþama kadar kan ter içinde çalýþýrýz, emek harcarýz fakat sen
sadece masa baþýnda oturarak bizden daha fazla ücret alýyorsun.Bunun
sebebi nedir?...
Mühendis gülümser ve;
- Git dýþardan büyükçe bir taþ kap gel, der.
Amele dýþardan taþý alýr gelir.Mühendis elini masanýn üzerine koyar ve;
- Þimdi olanca gücünle vur, der.
Amele þaþýrýr;
- Nasýl olur böyle bir þey yapamam, dese de mühendisin ýsrarý üzerine
olanca gücüyle taþý masaya indirmiþ.Mühendis hýzla elini masadan çeker
ve amele taþý masaya vurur.Mühendis gayet ciddi bir þekilde;
- Ýþte bu yüzden, der.
Amele hiçbir þey anlamaz, þaþkýn bir þekilde dýþarý çýkar.
Merakla bekleþen arkadaþlarý hemen etrafýna toplaþýrlar.Ýçerde ne
olduðunu sorarlar.Amele eliyle gözünü kapatýr ve bir arkadaþýna;
- Olanca gücünle elime vur, der.
Arkadaþý vurmak istemez.
- Sen vursana, diye ýsrar eder.
Bunun üzerine arkadaþý olanca gücüyle okkalý bir yumruk indirir.Amele
hýzla elini çeker ve yumruk bir þimþek gibi gözünde patlar.Amele
arkadaþlarýna döner ve;
-Ýþte bu yüzden, der  
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS