Yemeðin Buðusuna Akçenin Sesi   
Nasreddin Hoca Akþehir'de kadýlýk vazifesini yürütürken karþýsýna iki
adam çýkmýþ. Birisi öteden beri cimriliði ile tanýnmýþ bir aþçý, diðeri de
boynu bükük bir fakir. Aþçý sözü almýþ : - Hocam demiþ, ben bu
adamdan davacýyým. Dükkanýn önünde fasulye piþiriyordum. Tencerenin
kenarýndan buðusu çýkýyordu yemeðin. Bu adam elinde somunla geldi.
Kopardýðý lokmalarý yemeðin buðusuna tutup baþladý atýþtýrmaya. Nihayet
koca bir ekmeði bitirdi. Ondan fasulye buðusunun parasýný istedim,
vermedi. Nasreddin Hoca anlatýlanlarý dikkatlice dinledikten sonra fakire
dönüp :- Doðru mu bunlar ? diye sormuþ. - Evet, demiþ fakir adam. -
Öyleyse para kesesini çýkar bakalým. Zavallý fakir kadý efendiye karþý
gelememiþ. Ýçinde üç beþ akçe bulunan para kesesini Hoca' ya uzatmýþ.
Bu sefer aþçýyý çaðýrmýþ yanýna. Keseyi kulaðýna yaklaþtýrarak
þýngýrdatmaya baþlamýþ. Sonra da : - Haydi demiþ aldýn iþte alacaðýný.
Aþçý : - Nasýl olur ? diye þaþkýnlýðýný belli etmiþ. Paramý vermediniz
henüz. Hoca cevap vermiþ : - Fazla uzatma, yemeðin buðusunu satan
akçenin de sesini alýr elbet !
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS