Ýnþallah Benim   
Bir gece hoca karýsý ile konuþurken þöyle demiþ :“Yarýn hava yaðmurlu
olursa oduna, açýk olursa tarlaya gideceðim.” Karýsý çýkýþmýþ : “Efendi
inþallah de!”Hoca hiddetlenmiþ :“Niçin inþallah diyeyim hatun? Ýki iþten
biri mutlaka olacak, ya o, ya bu!”Ertesi gün hava yaðmurlu olduðu için
ormana gitmek üzere sabahleyin erkenden evden çýkmýþ, biraz gittikten
sonra yolda bir sipahiye rast gelmiþ. Atýn üzerindeki sipahi seslenmiþ
Hoca ‘ya :“Bana bak baba! Filan köye nerden gidilir?”Hoca da ilgisiz bir
tavýrla cevap vermiþ :“Bilmem!”Sipahi yoluna devam etmek isteyen Hoca
‘yý býrakmamýþ ve kamçýyla birkaç defa þiddetle vurduktan sonra baðýrmýþ
:“Seni gidi hain herif seni! Bilmezsin ha! Çabuk düþ önüme! Sen beni ta o
köye kadar götüreceksin!”Hoca bu emri yerine getirmezse baþýna neler
geleceðini düþünerek sipahinin önüne düþmüþ ve hayli uzakta bulunan
köye kadar götürmüþ. Fakat vakitte bir hayli geç olduðu için artýk ormana
gidememiþ, doðruca evine gelmiþ. Kapýyý çalýnca karýsý içerden
seslenmiþ :“Kim o ?”Hoca da suçlu suçlu karþýlýk vermiþ :“Ýnþallah benim
hatun, aç kapýyý!”
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS