Sultanýn göðüsleri   
Ahmet sarayýn hizmetkarlarýndan biri.. Yýllardýr Kraliçeyi görür ve onun
göðüslerine hayran olurmuþ.. Artýk bir saplantý halini almýþ Kraliçenin
göðüslerine dokunmak.. Tüm cesaretini toplayýp haremaðasýna açýlmýþ.. -
"Bana sultanýn göðüslerini koklat. Ömür boyu biriktirdiðim bin altýn senin"
demiþ. Harem aðasýnýn aklý yatmýþ bu karlý iþe. Kenar mahallelerde
tanýdýðý bir simyacý - büyücü karýþýmý bir kadýn varmýþ. Ona gidip bir
losyon hazýrlatmýþ ve bu losyonu, sultanýn o gün banyodan sonra
giyeceði korsaya iyice sürmüþ. Sultan çýplak tenine korsayý takýnca,
losyon etkisini hemen göstermiþ. Göðüsleri yangýn yeri gibi yanmaya
baþlamýþ. Saray doktorlarý merhemlerle, ilaçlarla çare bulamamýþlar.
Sultan acýdan, kaþýntýdan, yanmadan ölecek. Harem aðasý ortaya çýkmýþ
ve padiþaha "Saray hizmetkarlarýndan Ahmet, derdinize derman olabilir.
Onun salyasý, herþeye iyi geliyor. Tek çare, Ahmed'in dili. Kraliçemizi
ancak o kurtarýr, eðer siz izin verirseniz" demiþ. Padiþah çaresiz çaðýrmýþ
Ahmet'i hareme. Ahmet bir saate yakýn sultanla yalnýz kalýp muradýna
ermiþ. Ne var ki söz verdiði halde 1000 altýný harem aðasýna vermeye
yanaþmamýþ. "Bu olayý açýklarsan ikimizin de kellesi gider. Bunu göze
alamazsýn. Hadi bakalým, çek arabaný" demiþ, haremaðasýna. Çok kýzmýþ
harem aðasý.. Öyle kýzmýþ ki.. Ertesi gün ayný yakýcý losyonu padiþahýn,
banyodan sonra giyeceði donuna iki kat sürmüþ...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS