Süs Eþyasý   
Bir yabancý elçiyi padiþah kabul edecekti. Bu elçi, ülkesinin çok varlýklý
olduðunu göstermek Ýçin, .ne kadar altýn, inci, elmas gibi süs eþyasý
varsa, bunlarý üstüne baþýna takýp takýþtýrýp huzura çýkmak istedi. Saray
görevlileri bu adamýn yaptýðý garipliðin önüne geçmek istiyorlardý ama ne
yapacaklarýný bilmiyorlardý. Hemen akýllarýna Ýncili çavuþ geldi : -Aman
çavuþ, þu adamý sen yola getirirsin Ne yapacaksan yap þu haline engel ol
. Ýncili, ''Çaresini buluruz'' dedi. Bir süre düþündü. Sonra atýn- inci karýþýmý
sedef kakmalý bir çift takunyayý onun gireceði tuvalete koydu. Adam
tuvalete girip bunlarý görünce þaþýrdý. Çýkýnca Ýncili Çavuþ 'a sormadan
edemedi: -Altýn, inci, sedef kakmalý nalýn tuvalete konulur mu? Yazýk
deðil mi?'' Ýncili, taþý gediðine koyacaðý zamaný bulmuþtu. Hemen
cevabýný yapýþtýrdý : - Bizim padiþahýmýz böyle süs eþyasýna deðer
vermez.Elçi, verilen cevabý duyunca, üzerine bakýndý, sonra sessizce
bunlarý çýkarýp, huzura girdi...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS