Ýmana Gelmek   
Tanrý tanýmamayý hayatýndaki en büyük övünç haline getirmiþ bir
ateist varmýþ.
Adam bir gün ormanda gezerken gördüðü güzellikler karþýsýnda her
zamankinden fazla hayrete düþmüþ.
Bir yandan ''Evrim ne güzellikler yaratmýþ!'' diye düþünürken diðer
yandan da bu güzelliklerin tesadüflerle oluþmasýnýn sandýðýndan
çok daha zor olduðunu kavramýþ.
O DA NE? O böyle dalgýn dalgýn yürürken aniden arkasýnda
kocaman bir ayý belirmesin mi?

Hemen bütün gücüyle tabanlarý yaðlamýþ.
Ayý arkada bizim ateist önde uzun süre koþmuþlar.
Kovalamaca uzadýkça ayý aradaki mesafeyi kapatmaya baþlamýþ.
Adam, korkudan doðan telaþla nereye bastýðýný bile göremez hale
gelmiþ.
Derken ayaðý bir dal parçasýna takýlmýþ ve düþmüþ.
Ayý da son darbeyi indirmek içi atlamýþ avýnýn üstüne.
Adam havadaki dev pençeyi görür görmez hayatýnda aðzýna
almadýðý bir kelimeyi haykýrmýþ:
-ALLAH!
Bu kelimenin bir ateistin aðzýndan dökülmesiyle her þey bir anda
donmuþ, ayý havada asýlý kalmýþ.
Adam þaþkýn þaþkýn etrafýna bakýnýrken bir ses ona hitap etmiþ:
- Ey Allah'ýn kulu! Yýllarca ona inanmadýn, yaratýlýþý aptal kozmik
tesadüflere baðladýn, Allah adýnýn geçtiði meclislerden kaçtýn ve ona
inanlarý aþaðýlayýp bir de bunu böbürlenme vesilesi yaparak ömrünü
heder ettin. Þimdi baþýn sýkýþtýðý anda ondan yardým istiyorsun.
Yine de onun sonsuz merhameti sana kucak açýyor. Þu anda iman
edersen öbür cihanda seni cennetine kabul edecek...
Adam iman etse bile öleceðini anlayýnca, bir zeka oyunu ile
bulunduðu durumdan sýyrýlmayý düþünmüþ ve:
- Yok, ben can havliyle öylesine baðýrmýþtým. Ama eðer tanrýnýn
varlýðýna imam etmem isteniyorsa onun mucizelerini görmem
gerekiyor. Eðer bu kudret bu kadar güçlü ise þu an beni yemek
üzere olan ayýyý imana getirsin" demiþ.
Ses ona:
-Emin misin? O her þeyi bilir ve görür ona göre düþün, demiþ. Adam da:
-Eminim, demiþ ve tabiat yeniden canlanmýþ. Ayý da kocaman bir
külçe halinde adamýn üstüne düþmüþ. Avýný bacaklarýnýn arasýna
alarak üstüne oturmuþ ve ellerini gökyüzüne açarak duaya
baþlamýþ:
-Allah’ým, sana hamd olsun! Senin rýzan için oruç tuttum ve senin
verdiðin rýzýkla orucumu açýyorum...
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS