Çömlek Hesabý   
Ramazan günlerini hesaplamak için bir çömleðin içine her gün bir taþ
atar, Hoca. Bir avuç taþ doldurur çömleðin içine Hoca'nýn yaramaz oðlu,
muziplik olsun diye.Bir zaman sonra arkadaþlarý: "Bugün Ramazan'ýn
kaçý acaba? diye sorarlar Hoca'ya. Hoca'da: "Þimdi eve gider öðrenirim.
Biraz sabredin." der ve evinin yolunu tutar.Çömleði boþaltýr; bir sayar, iki
sayar... Taþlarýn yüz yirmi beþ tane olduðunu görür. Þaþkýn bir halde
döner arkadaþlarýnýn yanýna Hoca. "Arkadaþlar, bugün, Ramazan'ýn kýrk
beþi" der.Hoca'nýn bu cevabýna gülüþürler arkadaþlarý. 
Aralarýndan biri: 
"Aman Hocam, bir ay otuz gündür. Hiç Ramazan'ýn kýrk beþi olur
mu?"diye itiraz eder. 
Hoca, biraz þaþkýnlýk biraz da kýzgýn bir ifadeyle: 
"Ben yine insaflý davrandým. Benim çömlek hesabýna bakacak olursak;
bugün Ramazan'ýn yüz yirmi beþi!"der.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS