Türk Yönetim Felsefesi   
Türk ve Japon þirketleri arasýnda bir kürek yarýþý düzenlenmesine karar
verildi. Her iki takýmda performanslarýnýn en üst düzeyine varabilmek için
uzun ve zorlu bir hazýrlýk döneminden geçti.Büyük gün geldi ve iki
takýmda kendini hazýr hissediyordu..
Japonlar yarýþý bir kilometre farkla kazandýlar....
Yarýþ sonrasý Türk takýmý çok sarsýlmýþtý.Türk Þirket yönetimi yarýþýn açýk
farkla kaybedilmesinin nedeninin bulunmasýna karar verdi.Yapýlan
araþtýrmalar,analizler ve uzun çalýþmalar sonucu hata bulundu ve çözüm
önerisi getirildi. Japonlarýn takýmýnda 8 kiþi kürek çekiyor,1 kiþi
dümencilik yapýyordu. Türk Takýmýnda ise 1 kiþi kürek çekiyor,8 kiþi
dümeni kullanýyordu. 9 kiþilik Türk takýmý Japonlarla bir yarýþ yapmak
üzere yeniden yapýlandý. Yeni yapýlanma þekli þöyleydi; 4 dümen
müdürü, 3 bölgesel dümen müdürü, kürek çekmekle görevli kiþinin
performansýndan sorumlu bir Dümen yöneticisi, ve kürek çekme elemaný.
Ýkinci yarýþý Japonlar iki kilometre arayla kazandýlar.Tepesi atan Türk
þirketi yönetim kurulu Hemen harekete geçti;Yarýþýn kaybedilmesinden
sorumlu tutulan kürekçi kovuldu ve müdürlere Sorunun çözümüne olan
katkýlarýndan dolayý ikramiye verildi.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS