Bir saat niçin 60 dakikadýr?   
Bir gün, dünyanýn kendi ekseni etrafýnda bir dönüþü tamamladýðýnda
geçen süredir. Bunu herkes bilir. Aslýnda tam da öyle deðildir. Çünkü
dünya kendi ekseni etrafýnda dönüþü sýrasýnda yörüngesi üzerinde
güneþin etrafýnda da döndüðünden, güneþten bakýldýðýnda bir tam devri
için geçen süre farklý gözlemlenir. Neyse þimdi biz bunu
karýþtýrmayalým ve bugün bütün dünyanýn kabul ettiði zaman sistemine
bakalým;

• Bir yýl 12 aydýr.
• Bir yýl 52 haftadýr
• Bir ay 28-31 gündür.
• Bir ay 4-5 haftadýr.
• Bir hafta 7 gündür.
• Bir gün 24 saattir.
• Bir saat 60 dakikadýr.
• Bir dakika 60 saniyedir.
• Bir saniye 100 mili saniyedir.

Görüldüðü gibi, bir gün kaç saniyedir diye sorulduðunda bile kafadan
hesaplanamayacak kadar karýþýk bir bölünme. Önce gün 24'e, sonra
60'a, sonra bir daha 60'a bölünüyor. Saniyeden sonraki bölünmeler ise
ondalýk sistemle gidiyor. Ýþte çocuklarýn zaman hesaplarýnda
zorlanmalarýnýn sebebi.

Bir günde niçin 24 saat olduðunu kimse bilmiyor. Bu rakamýn güneþ
saatini ilk kullanan Mýsýrlýlardan kaynaklandýðý sanýlýyor. Yere dikilen
yüksek bir taþýn gölgesi sabah batýya, akþam doðuya düþüyordu ve
Mýsýrlýlar bu arayý altýya bölmüþlerdi. Dolayýsý ile bir gün 24 bölüm
oluyordu.

12 sayýsý 2, 3, 4 ve 6 ile bölünebildiðinden, o zamanlar en çok
kullanýlan sayý birimi idi ki, bugün bile düzine adý altýnda sayý birimi
olarak kullanýlmaktadýr. Mýsýrlýlar ayrýca 30 günlük ay ve 360 günlük yýl
takvimini uyguluyorlardý. Bugün bir dairenin 360 dereceye
bölünmesinin sebebinin de bu olduðu sanýlýyor.

Yaklaþýk 3 bin yýl önce, bugün Irak olarak bilmen yerde yaþayan,
Babilliler ise 60 sayýsýný matematik sistemlerinde temel olarak
almýþlardý. 2, 3, 4, 6, 12, 15, 20 ve 30 ile bölünebilen ve 360'ý da bölen
bu sayý dakika ve saniyenin birimi olarak alýndý. O zamanlar için onluk 
sistem, yani on sadece 2 ve 5'e bölünebilen zavallý bir sayý idi.
Saniyenin bölümleri ise o devirlerde ölçülemiyordu, ölçüle-bilmeye
baþlandýðýnda ise dünya ondalýk sisteme geçmiþti ve bu esas alýndý. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS